• Club van 100

 • Historie:

  De “Club van Honderd” is opgericht op 10 mei 1996 door een aantal enthousiaste aanhangers van de voetbalclub.

  De officiële naam luidt “Club van Honderd voetbalvereniging Grasshoppers”, afgekort “Club van Honderd”.

  Momenteel hebben zijn er zo’n 180 leden, de naam is ontleend aan het feit dat de contributie toentertijd 100 gulden was. Inmiddels is de contributie in de jaarvergadering van 11 mei 2001 vastgesteld op € 50,-.

  Doelstelling:

  Het doel van de “Club van Honderd” is het financieel ondersteunen van activiteiten ten behoeve van de voetbalvereniging Grasshoppers. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om één persoon of een beperkte groep van personen te bevoordelen. De contributie van de leden wordt besteedt aan aankopen en activiteiten die gerelateerd zijn aan de jeugd, de vereniging in het algemeen en activiteiten voor de leden.

  Voorbeelden hiervan zijn:

  • Sponsering van het boarding toernooi en de voetbaldagen voor de jeugd
  • Aanschaf van bv keepershandschoenen doeltjes e.d. voor de jeugd
  • Mede mogelijk maken van een speelveldje voor de jeugd
  • Mede financiering van geluid en beeld voor de kantine
  • Sponsoring van aanschaf elektronisch scorebord en steiger
  • Sponsoring van aankleding kantine of keukenbenodigdheden
  • Bezoeken van wedstrijd van betaald voetbal
  • Bezoeken van uitwedstrijden van Grasshoppers naar Texel
  • Uitnodigen van sprekers en organiseren van spelletjes of dineravonden

  Samenstelling bestuur en beleid:

  Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

  Voorzitter:                          Erna Bakker                        06-10160765    swmbakker@hetnet.nl

  Secretaris:                          Nico Kreuk                                                        

  Penningmeester:                 André Wester                                             andwest@planet.nl

  Leden:                                Gert Ursem

                                            Huub Groenewoud

   (i.v.m. privacy redenen worden niet alle telefoonnummers en e-mailadressen weergegeven.)

  Beleid:

  Het bestuur van de “Club van Honderd” bestaat uit minimaal vijf leden. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen en leiden van de vergaderingen en roept minstens éénmaal per jaar alle leden van de “Club van Honderd” bijeen voor een jaarvergadering De penningmeester legt jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, verantwoording af aan de leden over het financieel beleid van het bestuur.

  Telkens voor de jaarvergadering worden de boeken door een kascommissie bestaande uit twee leden, niet zijnde bestuursleden, gecontroleerd. Elk jaar treedt het langstzittende lid af en wordt uit de leden een nieuw lid benoemd. Een bestuurslid wordt voor een periode van vier jaar gekozen en kan zich daarna voor een volgende periode herkiesbaar stellen of aftreden.

  Daar de “Club van Honderd” op 10 mei 1996 is opgericht en dit regelement is goedgekeurd in de algemene vergadering van 16 mei 1997 geldt dan ook het volgende (rouleer)schema van aftreden:

  • Na één jaar:       de secretaris (1998)
  • Na twee jaar:     de voorzitter (1999)
  • Na drie jaar:       de penningmeester en één bestuurslid (2000)
  • Na vier jaar:       het overig bestuurslid (leden) (2001)

  En zo vervolgens .........

  In situaties waarin niet is voorzien beslist het bestuur.

  Aanmelden:

  Wij zien graag aanmeldingen van nieuwe leden. (Dit is mogelijk via het aanmeldformulier of bij één van de bestuursleden)

  Opzegging:

  Opzeggen als lid kan op elk moment bij elk van de bestuursleden. De opzegging gaat dan in bij  aanvang van het eerstvolgende voetbalseizoen.

  Tot slot:

  Ook in de toekomst hopen wij nog veel te kunnen betekenen voor de jeugd- en senioren afdeling van de voetbalvereniging Grasshoppers wanneer er leuke activiteiten worden georganiseerd waarvoor een bijdrage welkom is.

  Wij zien graag aanmeldingen van nieuwe leden. (Dit is mogelijk via het aanmeldformulier of bij één van de bestuursleden).

 • Klik hier voor Aanmeldingsformulier voor de Club van 100